De stage bij de jongere kleuters (2,5-jarigen en/of 3-jarigen) wordt gespreid over twee stageblokken bestaande uit OPR-dagen en realisatiedagen  in eenzelfde klas. 

De studenten werken aan het welbevinden en de betrokkenheid op groepsniveau met algemene interventies die alle kleuters ten goede komen, zowel diegenen die in de klasscreening laag scoren, maar ook zij die reeds vrij hoog scoren. 

 De studenten leggen zich extra toe op het meespelen met kinderen en het begeleiden van hun spel. De focus ligt daarbij op stimulerend tussenkomen als dimensie van leerkrachtstijl. Uiteraard is ook gevoeligheid voor de beleving een bijzonder aandachtspunt en het werken aan sfeer en relatie.
 
De studenten vertrekken vanuit hun observatiegegevens en geplande focus(sen), met ruimte om stil te staan bij het spontane dat zich aandient. De studenten bekwamen zich in het creëren en begeleiden van de vier ervaringskansen: ontmoeten, zelfstandig spelen en leren,  geleid spelen en leren en begeleid exploreren en beleven. Ze leren een rijk en evenwichtig aanbod te voorzien en te begeleiden dat aangepast is aan de referentieleeftijd en de specifieke beginsituatie van de kinderen. Ze houden tevens rekening met diversiteit en bouwen voor groepjes van kinderen differentiatie in. 
 
Geleidelijk aan krijgen de studenten meer verantwoordelijkheid voor het op de sporen zetten van het gehele klasleven. Ze leggen zich toe op het versterken van de vereiste competenties voor goed klasmanagement en –organisatie. Op het einde kunnen ze de kleuterklas relatief zelfstandig op een ervaringsgerichte manier organiseren en begeleiden. Ze verlaten hun comfortzone en nemen daar zelfstandig initiatieven toe.
Stage bij de jongere kleuters A (semester 1) 
De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:
Stagepakket 1:
– De student plant min. 2,5 losse observatiedagen in.
– De student plant 2,5 aaneensluitende realisatiedagen in (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag en woensdag).
– De student rond stagepakket 1 af voor dinsdag 18 november.
Stagepakket 2:
– De student plant min. 2 losse observatiedagen in.
– De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen in met optie onderbreking van een weekend (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag of donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag).

– De student rond stagepakket 2 af voor vrijdag 21 januari.

Stage bij de jongere kleuters B (semester 2) 
De student stelt zelf een planning op voor de stage a.d.h.v. onderstaande richtlijnen:
Stagepakket 1:
– De student plant min. 2,5 losse observatiedagen in.
– De student plant 2,5 aaneensluitende realisatiedagen in (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag en woensdag).
– De student rond stagepakket 1 af voor dinsdag 28 april.
Stagepakket 2:
– De student plant min. 2 losse observatiedagen in.
– De student plant 5 aaneensluitende realisatiedagen in met optie onderbreking van een weekend (bijvoorbeeld: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag of donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag).
– De student rond stagepakket 2 af voor vrijdag 17 juni.

De verwachtingen voor de stage jongere kleuters kan u hier raadplegen.

Hier vindt u een overzicht van de begeleidingsmomenten van deze stage:

Stage jongere kleuters A (semester 1):

JS A – Overzicht begeleidingsmomenten

Stage jongere kleuters B (semester 2):

JS B- Overzicht begeleidingsmomenten

Hier vindt u het begeleidings- en evaluatieformulier in Word- en PDF-versie:

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (Word)

Begeleidings- en evaluatieformulier mentor (PDF)